Produkten ligger nu i din varukorg

Varukorg

Georgian

G. wm oil fast dry medium 75ml

89.90
Slut online
Välj variant:
1
 • car
  Fri frakt över 599 kr & hemleverans fr 19 kr.
 • return
  Fria returer.
  Öppet köp 30 dagar.

Köps ofta tillsammans

139.80

189.70

Lagersaldo i din butik

Vill du vara säker på att varan finns i butik? Ring oss.

Lagersaldo i din butik
Butiker i närheten

Lagersaldo i butik

Butiker A-Ö
Daler Rowney - Georgian Water Mixable medier och tillbehör, ett utmärkt och enkelt sätt att få till lite mer av dina färger och penslar. Georgian Water Mixable medium fast drying medium 75 ml. Förtunnar färgen något samtidigt som torktiden reduceras.
Artikelnummer
437478
Varumärke
Kategori
Målarmedier
EAN
5011386103105
Volym (l)
0.075
 • Skadligt vid förtäring.
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • Irriterar huden.
 • Brandfarlig vätska och ånga.
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • Läs etiketten före användning.
 • Förvaras oåtkomligt för barn.
 • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 • Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
 • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • Undvik utsläpp till miljön.
 • Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCUKTRALUK /läkare.
 • VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
 • VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • VID KONTAKT MED ÖGONUK: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 • VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Produktmärkning

Övrig information

Contains: Turpentine; 1-methoxypropan-2-ol

Du kanske också behöver

Georgian Wat. Mix Oil 37ml 264

 
49.90

Georgian Wat. Mix Oil 37ml 009

 
49.90

Georgian Wat.Mix Oil 200ml 651

 
169.90

Georgian Wat.Mix Oil 200ml 617

 
169.90

Georgian WM Oil set 10x37 ml

 
459.00